Regels en richtlijnen

De Ombudscommissie verricht haar werk aan de hand van diverse regels en richtlijnen. Hierna treft u de belangrijkste daarvan aan.

  • Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht  https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-07-01#Hoofdstuk9 biedt de wettelijke grondslag voor het werk van de Ombudscommissie.
  • De Verordening Ombudscommissie Eindhoven zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven, geldend van 23-12-2021 t/m heden.
  • De Behoorlijkheidswijzer waarin u de behoorlijkheidsnormen vindt waaraan het gemeentelijk handelen getoetst wordt. De wijzer is opgesteld door de Nationale Ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen en –commissies tezamen.
  • De toelichting hoorzitting (document hieronder) met informatie over het doel van, en de gang van zaken tijdens, het verloop van een hoorzitting van de Ombudscommissie. Deze wordt ook versterkt bij een eventuele uitnodiging voor een hoorzitting van de Ombudscommissie wordt meegestuurd.
  • De werkinstructie (document hieronder) waarin is omschreven op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden invult en uitvoert.
  • Toelichting op hoorzitting
  • Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven